12 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝐿𝑜𝑔𝑜

12 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝐿𝑜𝑔𝑜

🔰12 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝐿𝑜𝑔𝑜🔰 1. 𝐿𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̉𝑜. 2. 𝑇𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔. 3. 𝑉𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜𝑔𝑜. 4. 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜. 5. 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦. 6. 𝑉𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀...